Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ‘αριθμ. 01/15 της 124 ΠΒΕ για την Προμήθεια Ογδόντα χιλιάδων (80.000) Τεμαχίων Αυγών με λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών . (ΑΔΑ: 7Σ176-ΖΕΚ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , τις ενώσεις προμηθευτών , τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών , να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την προμήθεια ογδόντα χιλιάδων (80.000) τεμαχίων αυγών , προς κάλυψη ετήσιων αναγκών Μονάδος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο