Υπηρεσίες

Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας

 • Ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφόρησης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας {εξεύρεση εταιρών}
 • Υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικών μέσω της διαδικασίας ανατροφοδότησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

 • Ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφόρησης σε θέματα νομοθεσίας και προγραμμάτων πάνω σε Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας.
 • Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για μεταφορά τεχνολογίας.
 • Ενθάρρυνση της καινοτομικότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας {χρηματοδότηση, διανοητική ιδιοκτησία, διαχείριση καινοτομίας}.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη{FP7}

 • Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης πάνω στα προγράμματα του FP7.
 • Εντοπισμός αναγκών ή στόχων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και αναζήτηση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.
 • Υποβοήθηση στη δημιουργία ερευνητικών προτάσεων.